فلکسی 29 تهران فلکس

فلکسی 29 تهران فلکس

فلکسی 29 تهران فلکس

لوله فلزی گالوانیزی با روکش PVC

طول : 25m